کرمانشاه ویدئو تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش

کرمانشاه
تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان کرمانشاه در برابر اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
97.02.20

 

You May Also Like