کازرون ویدئویی جدیدی از تظاهرات مردم در شهر کازرون شعارها: وای به روزی که مسلح شویم

ویدئویی جدیدی از تظاهرات مردم در شهر کازرون
شعارها: وای به روزی که مسلح شویم
نترسید، نترسید ، ما همه با هم هسیتم
امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت

 

 

You May Also Like