کازرون تظاهرات و اعتراضات مردم ستمدیده در شهر کازرون در اعتراض به سیاستهای رژیم آخوندی

کازرون
تظاهرات و اعتراضات مردم ستمدیده در شهر کازرون در اعتراض به سیاستهای رژیم آخوندی در حالیکه مردم شعار میدادند کازرونی با غیرت حمایت ، حمایت
امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت

You May Also Like