پخش زنده گردهمایی بزرگ ایرانیان برای آزادی در پاریس

درشرایطی که تظاهرات مردم ایران همچنان ادامه دارد، شورای ملی مقاومت ایران (به رهبری خانم مریم رجوی) آلترنانتیو دمکراتیک برای رژیم آخوندی ، در9 تیرماه 1397 برابر با  30 ژوئن  20018 پژواک صدای قیام مردم ایران در پاریس خواهد بود.

همزمان با پخش زنده این مراسم در سایت های مقاومت ایران ، منظومه  سایت های آزادی برای ایران نیز برای حمایت از قیام مردم ایران و جایگزین دموکراتیک ملی ، پخش زنده خواهند داشت . از شما دعوت می کنیم که از این وب سایتها بازدید کنید و در این گردهمایی مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر و ایجاد تغییر در ایران به ما ملحق شوید.

مریم رجوی:

ارتش بهار در راه است و زمستان ارتجاع باید برود . وقتی که مردم ایران میتوانند حکومتی بر اساس آزادی و دمکراسی و جدایی دین و دولت و جامعه یی بر اساس برابری و عدالت داشته باشند، چرا باید رژیمی ارتجاعی و پوسیده و ضد مردمی را تحمل کنند!

 http://freedomforiran.org/

http://freedomforiran.com/

http://freedomforiran.com/persian/

http://freedomforiran.com/arabic/

http://freedomforiran.com/italian/

http://freedomforiran.com/french/

http://freedomforiran.com/german/

http://freedomforiran.com/spanish/

http://iranpanorama.news/

You May Also Like