ویدیوئی حاکی از حمله نیروهای سپاه قدس ایرانی به نزدیک مرز اسرائیل و لبنان است.

 موشک از داخل سوریه آمده است. تعدادی از موشک ها توسط سیستم دفاع هوایی گنبد دفاعی اسرائیل رهگیری و نابود شدند. هیچ زخمی گزارش نشده است ارتش اسرائیل این رویداد را با حساسیت دنبال میکند و برای انواع مختلف سناریوها آماده می شود.

 

 

 

You May Also Like