جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح – متیس ـ به برجام نباید اعتماد نکرد ولی باید تحقیق کرد

سایت کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا ۶/۲/۹۷ : « سناتور سولیوان: .. اجازه دهید درمورد تصمیم های سختی که شما و کل دولت درمورد برجام و کره شمالی باید اتخاذ کنید ما فقط چند نکته داشتیم که می خواستیم به آن بپردازیم که می خواستم اگر نظری در مورد آن ها دارید بیان کنید. سناتور رید به تعدادی موضوعات در مورد آمریکا اشاره کرد با توجه به سخنان او تعدادی ازما هستیم که فکر می کردیم که این (برجام) سند ‌بسیار مهمی است که باید به سنا بعنوان یک یپمان می آمد که به این شکل نیامد و جالب است که اکثریت دوحزبی سناتورها آمریکا برجام را تایید نکردند اکثریت دوحزبی مجلس نمایندگان نیز برجام را تایید نکردند درحقیقت امر این اولین بار در تاریخ آمریکا بود که توافقی در این ابعاد توسط «اقلیت حزبی سنا و مجلس نمایندگان» تایید شد. …

همه در مورد متحدین ما صحبت می کنند و این که این چقدر برای متحدان ما اهمیت دارد ولی همانطور که ژنرال شما می دانید, آقا وزیر! بسیاری از متحدین کلیدی ما مانند اسرائیل و کشورهای عرب خیلج نیز از برجام حمایت نمی کنند. اجازه دهید به نکته دیگری هم اشاره کنم که می دانم شما نیز متاسفانه تجربه دست اولی درمورد آن دارید, میزانی که ما می توانیم به رهبری ایران اعتماد کنیم نیز فکر می کنم باید مورد توجه قرار گیرد.رئیس دمپسی سه سال پیش اینجا بود و شهادت می داد اعداد دقیق آنرا ندارم ولی بمب های پیچیده کنار جاده ای که توسط ایران برای شبه نظامیان شیعی عراقی تامین شده بود بیش از ۲۰۰۰ نیروهای آمریکایی را در عراق کشته یا مجروح کرده بود. شما شاهد این قتل عام نیروهای آمریکایی در عراق بودید شما شاهد این قتل عام درخلال دوران خدمت نظامی تان بوده اید آیا مقامات ارشد ایرانی هیچوقت این را پذیرفتند و آیا ما میتوانیم به کشوری اعتماد کنیم که این را نمی پذیرد و مسئول مرگ این همه از بهترین مردان و زنان ما بوده است که هیچوقت برعهده نگرفتند با توجه به موضوعاتی که در برابرشما از متحدان و اعتبار و اعتماد قرار دادم ولی چیزهایی هستند که فکر میکنم بسیار مهم است که به آنها توجه کرد و فکر نمی کنم در زمان بررسی مجدد برجام توجهی را که استحقاق آن داشته اند به آنها کرده باشند؟

ژنرال متیس: ما همه تشخیص می دهیم که برجام یک توافق غیرکامل کنترل تسلیحاتی بوده است.

سناتور : که مورد حمایت کنگره هم نبود؟

ژنرال متیس : بله همینطور است . سناتور من می فهمم وفکر می کنم ایران با استفاده از تکذیب و فریب برای مخفی کردن برنامه تسلیحات اتمی و نه برنامه اتمی آن بلکه برنامه تسلیحات اتمی آن طی سالیان متمادی آنها را درموقعیتی قرار داده که مشکوک می باشند من تا بحال سه بار تمامی ۱۵۶ صفحه یا هرچه که بوده را از زمانی که این شغل را گرفتم توانستم اسناد محرمانه و اسنادپروتکلی کوتاه محرمانه را بخوانم و می توانم بگویم, بعنوان یک فرضیه, نوشته شده بود که ایران تلاش کرده بود تقلب کند ولی راستی آزمایی که در آنجا وجود دارد عملاً تا جایی که به توانایی ورود سرزده ما و آژانس اتمی برمی گردد قاطع بوده است ولی این که آیا کافی است یا خیر جای سوال دارد. همچنین تشخیص می دهم که برخی اشاره کردند که این می تواند روی مذاکرات کره شمالی تاثیر گذارد ولی من می توانم بگویم در مورد آن پرونده  بخاطر خانواده کیم و خود او که هر پیمان و توافق بین المللی را خواه با جمهوری کره یا آمریکا بوده نگرانی کمتری درمورد تکثیر اتمی آن اکنون وجود دارد فکر می کنم باید روی آنکه چه چیزی در جهت بهترین ثبات خاورمیانه و تهدیدی که ایران اعمال می کند باید متمرکز بود. همانطور که رئیس جلسه به آن اشاره کردند, برنامه اتمی اگر تمدید نشود و راستی آزمایی آنهم راستیآزمایی سرزده که نیاز داریم حفظ نشود همچنین باید کاری که درمورد حمایت از تروریسم از بحرین تایمن از سوریه تالبنان  وسایر نقاط انجام می دهند تهدیدات آبی وتهدیدات سایبری آنها انجام داد. ما باید تمامی آنها را بعنوان یک  تمامیت در نظر بگیریم اما همزمان باید روی این توافق ناقص کنترلتسلیحاتی تمرکز کنیم و تصمیمبگیریم که آیا در جهت بهترین منافع ما می باشد یا خیر؟بر روی این که چه چیزی اکنون به نفع ثبات خاورمیانه است و تهدیدی كه ایران اعمال می کند بایدمتمرکز بود.

سناتور:عامل اعتماد چه میشود؟

متیس: فکر میکنم مبالغه است که گفته شود اعتماد کنیم  ولی تحقیق کنیم بلکه فکر می کنم باید اعتماد نکرد ولی تحقیق کرد».

You May Also Like