NCRI – Live

تمام کانال های زنده NCRI را می توان در اینجا مشاهده کرد یا با مراجعه به حساب های رسانه های اجتماعی که در زیر آورده شده است. خوراک شروع می شود حدود 5 دقیقه قبل از هر رویداد.