Free Iran 2018

جمع آوری بین المللی ایرانیان و حامیان مقاومت ایران در 30 ژوئن 2018 در نزدیکی
پاریس برگزار شد. صدها نفر از مقامات ارشد سابق، قانونگذاران و شخصیت های برجسته
از بیش از 50 کشور در پنج قاره حضور داشتند. در زیر برخی از کلیپ های ویدئویی از
رویداد.