تلاش برای سرکوب بی وقفه تظاهرات و اعتراضات فزاینده در ایران

رئیس كمیسیون قضایی شوراي ملي مقاومت ایران: مقامات آخوندی بیش از 5762 فعالیت را 

سركوب كردند

الخلیج 365-عربستان ۲/۲/۹۷ :

احمد ابولیزید

«  سنابرق زاهدی مسئول كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران گفت كه مقامات ایران بیش از 5752تظاهرات و

اعتراضات  یعنی تقریبا هر روز 16حركت اعتراضی بر علیه رژیم آخوندی را سركوب و 3هفته پیش 400هموطن اهوازی را دستگیر نموده اند كما اینكه بنا به گزارش روزنامه الوطن بیش از 340تظاهرات و قیام بزرگ و 948حركت كارگری و 965فعالیت مردمی مربوط به غارت شدگان (توسط سپاه پاسداران و ارگانهای ولی فقیه) و 157تظاهرات بازنشستگان(كه تا امروز این رژیم حقوق آنها را پرداخت نكرده است) و همچنین 257حركت دانشجویی و 151تظاهرات معلمین و 1565اعتراض و تظاهرات و اعتصاب بخشها و طیفهای مختلف جامعه و 201فعالیت مربوط به زندانیان سیاسی و 143اعتصاب غذای فردی و علاوه بر این 5اعتصاب غذای جمعی در زندانهای (افراد)سیاسی را سركوب نموده است. زاهدی افزود ”رژیم ولایت فقیه بجز سركوب هیچ مكانیزیمی برای مقابله با خشم مردمی و تظاهرات ندارد واز آنجا كه می‌داند مردم خواستار سرنگونی این رژیم هستند، برای مقابله با خواسته های حق طلبانه مردم به این روش امید بسته است “ زاهدی توضیح داد كه ”شهرهای استان خوزستان در ایام اخیر پهنه قیام و تظاهرات بود این تظاهرات منحصر به آنجا نبود بلكه تظاهرات كشاورزان در استان اصفهان بیش از 50روز ادامه یافت و در طی آن میان مردم و كشاورزان محروم در اصفهان از طرفی و نیروهای امنیتی از طرف دیگر درگیری وجود داشت و حمله نیروهای امنیتی منجر به زخمی شدن تعدادی از كشاورزان گردید. زاهدی خاطر نشان ساخت كه تظاهرات در شهرهای دیگر ایران مانند آذربایجان و مازندران و كرج ادامه دارد.

سنابرق زاهدی فاش ساخت:” این تظاهرات نشان می‌دهد كه ایران با قیام گسترده مردمی وارد مرحله جدیدی شده است كه مرحله سرنگونی این رژیم است و برغم دستگیریها و اقدامات سركوبگرانه و قتلهای زیر شكنجه هنوز اعتراضات ادامه داشته و رژیم نمی‌تواند مانع حركت مردم شود و ما خوش بین هستیم و مژده می‌دهیم كه مردم ایران با كمك هزاران مركز انقلابی كه تحت فرمان و هدایت مقاومت ایران هستند به اذن خداوند پیروز خواهند شد. در شهرها و مناطق مختلف ایران، كار سازمان یافته ای در جریان است‌كه پشت آن سازمان مجاهدین خلق قرار دارد و كار سازمان یافته عنصر مهمی در مبارزه مردم می‌باشد.“ زاهدی فاش ساخت كه ” همه مردم ما می‌فهمند كه حقوقشان در چارچوب این رژیم برآورده نمی‌شود و همانطور كه خانم رجوی گفت حقوق مردم ما در اهواز و كردستان ویا بلوچستان و در سراسر ایران فقط با سرنگونی این رژیم محقق می‌گردد و رژیم ولایت فیقه مانعی در مقابل حقوق مردم است و تلاش میكند كه تركیب جمعیت را تغییر دهد و در مقابل حقوق مردم ایران بایستد و بهمین علت بایستی آنرا سرنگون كرد و یك دولت آزاد و مستقل و دمكرات و صلح دوست در ایران برقرار نمود.“مسئول كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت گفت: ” تظاهراتی كه در اهواز و شهرهای دیگر ایران بوقوع پیوست كاملا با اعتراضات قبلی متفاوت بود چراكه موضوع قیام اخیر متفاوت است. قیامهای سابق تماما بخاطر شكاف سران نظام، میان رفسنجانی و خامنه ای و خاتمی و خامنه ای، بود ولی این بار مردم ایران بر علیه تمامیت این رژیم دست بكار شده‌اند و خشم مردمی و قیام، رأس این رژیم با تمامی جناحهایش را هدف قرار داده است و حتی خود مسئولین این رژیم می‌گویند كه این رژیم سرنگون خواهد شد و برایش آینده ای وجود ندارد“.

سران رژیم تحت تاثیر جنبش مردمی قرار گرفته و قیام مردم درساختار رژیم باز تابی داشته است‌كه هرروز بیشتر از پیش می‌شود».

You May Also Like