اعتصاب عمومی رانندگان کامیون ها در شهرهای مختلف میهن

اعتصاب عمومی رانندگان کامیون ها در شهرهای مختلف میهن و بستن راه بندر عباس به شیراز توسط اعتراض کنندگان سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

Read more

کازرون مراسم تشیع پیکر شهدای تظاهرات اخیر مردم کازرون

کازرون مراسم تشیع پیکر شهدای تظاهرات اخیر مردم کازرون سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷  

Read more

کازرون ویدئویی جدیدی از تظاهرات مردم در شهر کازرون شعارها: وای به روزی که مسلح شویم

ویدئویی جدیدی از تظاهرات مردم در شهر کازرون شعارها: وای به روزی که مسلح شویم نترسید، نترسید ، ما همه با هم هسیتم امروز

Read more

کازرون تظاهرات و اعتراضات مردم ستمدیده در شهر کازرون در اعتراض به سیاستهای رژیم آخوندی

کازرون تظاهرات و اعتراضات مردم ستمدیده در شهر کازرون در اعتراض به سیاستهای رژیم آخوندی در حالیکه مردم شعار میدادند کازرونی با غیرت حمایت

Read more